خانه / اداری

اداری

موضوعات اداری

نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی (بهره برداری)

نمونه قرارداد حق انتفاع سكني رقبی (بهره برداری رایگان از ملک جهت سکونت)

  قرارداد (حق انتفاع سکنی رقبی)     مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: ……………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت ...

ادامه مطلب »