خانه / مهندسی عمران / گزارش کارآموزی / دانلود گزارش کارآموزی ساختمان 7 طبقه سازه بتنی

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان 7 طبقه سازه بتنی

گزارش کارآموزی ساختمان 7 طبقه سازه بتنی

دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازه بتنی که شامل 5 طبقه مسکونی 2 طبقه پارکینگ انبار و تاسیسات که واقع در شهر تهران می باشد این گزارش کارآموزی به صورت تایپ شده و همراه با عکس ، توسط جناب آقای مهندس حامد خاک زاد تهیه شده است.

 

فهرست مطالب گزارش کارآموزی:

 • ﻣﻘﺪﻣﻪ
 • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه
 • ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه
 • ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﻘﺸﻪ ﮔﻮدﺑﺮداری
 • ﭘﯽ ﮐﻨﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزی
 • ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪی
 • ﺑﺘﻦ ﺳﺎزی و ﺑﺘﻦ رﯾﺰی ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﭘﺮوژه
 • ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه سازه بتنی:

ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه: اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

محل احداث پروژه: شهر تهران

زﯾﺮﺑﻨﺎ: 33/28 × 25 = 832 

ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت: 5 طبقه مسکونی 2 طبقه پارکینگ انبار و تاسیسات

ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﺎت: ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﻔﯽ( 2/80 ﻣﺘﺮ )ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺜﺒﺖ( 3/20)

 ارﺗﻔﺎع ﮐﻞ: 18/70متر

ﻧﻮع اﺳﮑﻠﺖ: ﺑﺘﻨﯽ

ﻧﻮع ﭘﯽ: ﻧﻮاری 

 

ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه:

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎزه ای ﺑﺮ روی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در آن ﺑﺴﺎزﯾﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ و ﻧﮑﺎت ﺿﻌﻒ آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺷﺎﻣﻞ اﺛﺮات ﺟﻮی، ﺑﺎرﻧﺪﮔﯿﻬﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﻫﻮا ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان، ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺨﺮب در ﻣﺼﺎﻟﺢ، اﺟﺰا و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺠﺎ ﻣﯿﮕﺬارد.

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮح ﭘﺮوژه ای را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد، ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻋﻮارض ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک و زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎزه ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﺎ ﺷﻮد، از ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ. ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻃﺮح، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﯽ ﺟﻬﺖ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﺮای ﻃﺮاح ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن، ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ، دﯾﻮارﻫﺎ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮح را ﺑﻮﺟﻮد آورد؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻻﯾﻪ آن ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد؛ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺎه ﮐﻨﯽ و ﺧﺮوج ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎک، ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻮع زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﯽ، آﮔﺎه ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺮاح و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن، ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورد. در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻣﯿﻦ، ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﯽ ﮐﻨﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزی ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

– ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﺎک

– اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻖ ﭘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ.

– ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺧﺎک ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﻣﯿﻦ و روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

– ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺴﺖ

– ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﺠﺎور در ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻮدﺑﺮداری، ﭘﯽ ﮐﻨﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎزه ﺟﺪﯾﺪ.

 

جهت دانلود گزارش کارآموزی ساختمان سازه بتنی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 • لینک دانلود

لینک کوتاه مطلب : http://boondad.ir/?p=7898

2 دیدگاه

 1. سلام لینک دانلود خرابه و باز نمی شه.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامت دارها لازمند *

*