خانه / عمومی و پایه / راهنمای آموزش گام به گام بورس

راهنمای آموزش گام به گام بورس

راهنمای آموزش گام به گام بورس

دانلود کتابچه راهنمای آموزش گام به گام بورس که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تهیه شده است این کتابچه به عنوان منبعی مناسب برای علاقمندان و کسانی که مایل به حضور در بازار های بورس هستند ، راهنمایی مناسب و کامل می باشد و در 60 صفحه تهیه شده است.

 

تاریخچه بورس:

ﺣﺪود ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻳﻜﻲ ازﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻠﮋﻳﻚ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم (ﺑﻮرس واﻧﺪر) ﺻﺮاﻓﺎن ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه اوراق ﺑﻬﺎدار داد و ﺳﺘﺪ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ.ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ از آن ﭘﺲ ﻫﺮﻣﻜﺎﻧﻲ راﻛﻪ درآن، اوراق ﺑﻬﺎدارﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻮرس ﺷﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻮرس دﻧﻴﺎ درﺷﻬﺮآﻧﻮرس ﺑﻠﮋﻳﻚ اﻳﺠﺎد . درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺑﻮرس وﺟﻮد دارد و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﻮرﺳﻬﺎ ﻊ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ . ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻮرﺳﻬﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﻮرس ﻧﻴﻮﻳﻮرک، ﺑﻮرس ﻟﻨﺪن، ﺑﻮرس اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ، ﺑﻮرس ﻣﻮﻧﺘﺮال وﺑﻮرس . در اﺳﻼﻳﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮرس ﻫﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 

سابقه ایجاد بورس در ایران:

فکر اصلی ایجاد بورس در ایران به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد در این سال یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند اما مطالعات آنها با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مجدد در سال ۱۳۳۳ ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید این گروه پس از ۱۲ سال تحقیق و بررسی در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه ای مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند این لایحه در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد و بورس تهران عملاً در سال ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس فعالیت خود را آغاز نمود.

 

مزایای سرمایه گذاری در بورس:

ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا آﺣﺎد ﻣﺮدم درﺧ ﺼﻮص ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . دراﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﭼﻜﻴﺪه ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ :

ﻧﺒﻮد ﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺠﺎز: ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻣﻜﺎن ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺨﺸﻲ ازﺳﻬﺎم ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰرگ وﻣﻌﺘﺒﺮ را ﺧﺮﻳﺪاری ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ . اﻣﺎاﮔﺮ ﺑﺎزار ﺑﻮرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﻤﻲ داﺷﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺮﻛﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﻲ را انجام دهید.

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎﻻ: ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ درﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ورود و ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزار در ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ روز ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد . ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎزار)اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن درﺣﺎل اﺟﺮا ( اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ روﻳﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﮔﺬا ﻣﻰ ری ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد .

بازده بالاتر: از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺑﺎزده ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ، ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺴﻚ ﺑﻬﻴﻨﻪ .

ﺗﺐ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﺑﺎزار: ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺎدﻳﺪﻧﻲ)ﻣﺘﺤﺪه ،( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺐ ﻃﻼ در اﻳﺎﻻت ﺑﺎزار اﻣﺮوز اﻳﺮان را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ، اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺎدل ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را در ﭘﻴﺶ روﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

علی رغم عدم تنوع در بازار بورس ایران ، در عین حال منابع کسب سود در این بازار بسیار متنوع است ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﻳﺪاری ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دارﻧﺪه آن ، ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ … ﺳﻮد ﻧﻘﺪی و ، ﻣﺎ ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ روز ، اﻧﻮاع اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ .

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮد: ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم رﺷﺪﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎی رﺷﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻜﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎزی دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان یکی از اهداف کلان اقتصادی در واقع تقویت کننده این موضوع می باشد.

 

جهت دانلود راهنمای آموزش گام به گام بورس بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

  • لینک دانلود

لینک کوتاه مطلب : http://boondad.ir/?p=7719

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامت دارها لازمند *

*