خانه / مهندسی عمران / آزمون دکتری / 100 سوال مهم و کلیدی در مصاحبه دکتری

100 سوال مهم و کلیدی در مصاحبه دکتری

 

100 سوال مهم و کلیدی در مصاحبه دکتری که همه داوطلبین گرایش سازه و زلزله بایستی به آنها تسلط کامل داشته باشند.

 

  • سوالات مربوط به اثرات سایت و تحلیل خطر
  • سوالات مربوط به انواع تحلیل و آنالیز(تحلیل های خطی و غیرخطی)
  • سوالات مربوط به طراحی سازه های فولادی، بتنی و بنایی
  • سوالات مربوط به مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

 

 

سوالات مربوط به اثرات سایت و تحلیل خطر :

 

عوامل موثر بر جنبش زمین

1-چه فاکتورهایی لرزه خیزی یک منطقه را معین می کند؟

2-اثرات بزرگی زمین لرزه و مسافت برحرکات زمین چگونه خواهد بود؟

3-مکانیزم های یک منبع لرزه زا که بر جنبش زمین در محدوده نزدیک گسل تاثیر گذار است را نام ببرید:

4-اثرات سایت برحرکات زلزله(به عنوان مثال تاثیرات خاک نرم بر جنبش زمین)را تشریح کنید:

5-عمده مشخصات رکوردهای زلزله(شتاب تاریخچه زمانی حرکات زمین)چیست؟

6-طیف شتاب در استاندارهای طرح از ابتدا چگونه به دست می آید؟ شکل طیف شتاب را تفسیر کنید

 

 

سوالات مربوط به اثرات سایت و تحلیل خطر :

 

عوامل موثر بر جنبش زمین

7-تشدید یا رزوناس در یک ساختمان چگونه رخ می دهد؟

8-یک سازه کوتاه مرتبه بهتر است برروی خاک نرم بنا گردد یا خاک سفت و سخت؟

 

 

سوالات مربوط به اثرات سایت و تحلیل خطر :

 

انتخاب، پردازش و مقیاس سازی رکوردهای زلزله

9-برای تحلیل تاریخچه زمانی حتما باید از رکوردهای همان منطقه استفاده شود؟

10-در انتخاب رکوردهای زلزله چه پارامترهایی بایستی ملاک قرار گیرد؟

11-محتوی فرکانسی زلزله نشان دهنده چیست؟

12-روش های هم پایه کردن رکوردهای زلزله را نام ببرید:

13-برای آنالیز تاریخچه زمانی براساس استانداردهای موجود حداقل چه تعداد رکورد لازم است؟

 

 

سوالات مربوط به اثرات سایت و تحلیل خطر :

 

اثرات حوزه نزدیک

14-به چه زلزله هایی حوزه نزدیک اطلاق می گردد؟

15-جهت پذیری پیش رونده، جهت پذیری پس رونده و جهت پذیری خنثی را توضیح دهید:(Forward Directivity)

16-تغییرمکان ماندگار در زلزله های حوزه نزدیک چه تاثیری خواهد داشت؟(Fling Step)

17-مولفه های افقی و قائم زلزله حوزه دور و نزدیک را مقایسه کنید:

18-طیف پاسخ شتاب حاصل از رکوردهای دور و نزدیک چه تفاوت هایی دارند؟

19-دستاورد بزرگی که زلزله مکزیکوسیتی داشت چه بود؟

 

 

سوالات مربوط به تحلیل و آنالیز(تحلیل های خطی و غیرخطی) :

 

انواع تحلیل سازه

20-انواع تحلیل سازه های مرسوم در مهندسی را نام ببرید:

21-رفتار غیرخطی با تحلیل غیرخطی چه رابطه ای دارد؟ صرف اصطلاح غیرخطی یعنی چی؟

22-رفتار استاتیکی و تحلیل استاتیکی را باهم مقایسه کنید:

23-شتاب مبنای طرح در تحلیل استاتیکی معادل شتاب سنگ بستر است یا شتاب روی خاک یا شتاب روی سازه؟

24-ضریب رفتار را تشریح بکنید: این ضریب از چه پارامترهایی تشکیل می شود؟

 

25-تفاوت اصلی نیروی زلزله و باد در چیست؟ در طراحی برای بار باد نیز از ضریب رفتار استفاده می شود؟

26-خرابی و آسیب و خسارت با فروریزش و انهدام چه تفاوتی دارند؟

27-سطح عملکرد طراحی چیست؟

28-در تحلیل خطی چگونه می توان اثرات سطوح عملکرد طراحی را نیز در نظر گرفت؟

29-تحلیل دینامیکی طیفی با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی چه تفاوتی دارد؟

30-چه ویژگی مهمی در تحلیل پوش آور است که در تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی نیست؟

 

31-اثرات مودهای بالاتر در ویرایش 3 و 4 استاندارد 2800 چه تفاوتی دارد؟

32-تفاوت Shell , Membrane در دال ها و دیوارها در چیست؟

33-اثرات مولفه قائم در استاندارد 2800 چگونه مدیریت شده است؟ آیا به سازه در جهت قائم شتاب وارد می شود؟

34-کنترل دریف د ر2800 همان طراحی براساس تغییر مکان می باشد؟

35-زنجیر ایمن پائولی را تشریح کنید:

36-ترتیب تشکیل مفاصل پلاستیک در المان های تیر، ستون، مهاربند و دیوار برشیچگونه می باشد؟

 

37-معیار پذیرش را تعریف کنید:

38-تلاش های FC و DC را تعریف کنید و چند مثال در این ارتباط بزنید:

39-تحلیل پوش آور تا چه اندازه واقعیت را شبیه سازی می کند؟

40-مزایا و معایب تحلیل پوش آور را نام ببرید:

41-انواع آنالیزهای غیرخطی از نظر رفتار مصالح را نام ببرید:

42-ضریب C3 از جابجایی هدف در نشریه قدیم حذف شده است، جایگزین این ضریب در نشریه جدید چیست؟

 

43-چرا فرمول جابجایی هدف در 2800 ضریب C2 ندارد؟

44-الگوی بارجانبی در تحلیل پوش آور برچه اساسی انتخاب می شود؟

45-الگوهای بار موجود در نشریه 360 را تشریح کنید:

46-مفصل پلاستیک چیست؟

47-مفصل پلاستیک در سازه های بتنی و فولادی چه زمانی تشکیل می شود؟

48-مفصل خمشی در تیرهای فولادی به چه مواردی وابسته می باشد؟

 

49-مفصل خمشی تیر بتنی به چه مواردی وابسته می باشد؟

50-مفصل اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی در ستون های فولادی به چه مواردی وابسته میباشد؟

51-مفصلاندرکنش نیروی حوری-لنگر خمشی در ستون های بتنی به چه مواردی وابستهمیباشد؟

52-مفصل نیروی محوری در مهاربندها به چه مواردی وابسته می باشد؟

53-مفصل تیر پیوند در مهاربندهای واگرا چگونه محاسبه می شود؟

54-مفصل اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی در دیواربرشی بتنی به چه مواردی وابستهمی باشد؟

 

 

55-برای افزایش شکل پذیری و توان اتلاف انرژی یک مقطع فولادی چه پیشنهادی دارید؟

56-برای افزایش شکل پذیری و توان اتلاف انرژی یک مقطع بتن آرمه چه پیشنهادی دارید؟

57-برای افزایش شکل پذیری در کل مجموعه سازه چه پیشنهاداتی دارید؟

58-چرا شکل پذیری سیستم های دوگانه بیشتر از سیستم قاب خمشی و قاب فضایی ساده می باشد؟

59-قاب ساده بتنی که در2800اشاره شده است منظور اتصالات مفصلی تیر به ستون بتنی است؟

60-مفصل مکانیکی در سازه های بتن آرمه درجا یا پیش ساخته چه عملکردی دارد؟

 

 

سوالات مربوط به طراحی سازه های فولادی، بتنی و بنایی :

 

61-انواع روش های طراحی را نام ببرید:

62-معیارهای طراحی چیست؟هرکدام را شرح دهید:

63-در یک سازه که می خواهیم از مهاربندهمگرا استفاده کنیم، ملاک انتخاب بین ضربدری و شورون چیست؟

64-برای مهاربند شورون سازه را با تحلیل خطی آنالیز می کنیم و به دلیل خنثی شدن نیروی کششی مهاربند بانیروی فشاری آن عملا تیر دهانه مهاربند نیروی زلزله متحمل نمی شود، می توان در این دهانه از لانه زنبوری یایک تیر با نمره پایین استفاده کرد؟

65-نیروی زلزله عظیمی که به تیر دهانه شورون وارد می شود را چگونه کنترل خواهید کرد

 

 

66-ضریب اضافه مقاومت و زلزله تشدید یافته را تشریح کنید:

67-همیشه داشتن مقاومت مازاد بر فرض محاسبات به نفع سازه می باشد؟

68-ضریبRyدر مبحث دهم چه کاربردی دارد؟

69-آیا می توان در یک جهت مشخص از سازه، در یک طبقه مشخص از تلفیق مهاربند همگرا و واگرا استفاده کرد؟

70-یک دیوار حائل ترسیم کرده و آن را آرماتور گذاری کنید:

71-ناحیه حفاظت شده چه ناحیه ای است؟

72-برای مهاربند همگرا و واگرا ناحیه حفاظت شده را مقایسه کنید

 

73-آئین های داخلی براساس کدام آئین نامه های بین المللی نوشته شده اند؟

74-طراحی عادی چه تفاوتی با طراحی لرزه ای دارد؟

75-استفاده از ضریب رفتار بزرگتر(شکل پذیری بیشتر) و کاهش نیروی زلزله باعث اقتصادی شدن طرح است؟

76-در زلزله تشدید یافته می تواند همزمان ضریب نامعینی و اضافه مقاومت را باهم بکار برد؟

77-مکانیزم تشکیل ستون کوتاه را تشریح کنید:

78-در سازه های فولادی هم ستون کوتاه وجود دارد؟

79-اگر سازه نامنظم بوده و برای 30-100 طرح شود فونداسیون سازه نیز باید برای 30-100 طرح شود؟

 

80-برای اجرای کنسول گیردار فولادی کدام یک از اتصالات گیردار از پیش تایید شده را پیشنهاد می دهید؟

81-تفاوت روش طراحی براساس حالات حدی و روش مقاومت نهائی در چیست؟

82-آئین نامه بتن آمریکا و آئین نامه بتن کانادا چه روش طراحی را ملاک قرار داده اند؟

83-انواع کمانش های محتمل برای تیرهای فولادی را نام ببرید:

83-انواع کمانش های محتمل برای ستون های فولادی را نام ببرید:

84-انواع کمانش های محتمل برای مهاربند های هم محور و برون محور را نام ببرید:

85-شکل پذیری تیر پیوند با رفتار برشی و خمشی را مقایسه کنید

 

86-کمانش داخل صفحه و خارج از صفحه مهاربند هم محور چه تاثیری در رفتار گاست پلیت خواهد داشت؟

87-محدودیت تشکیل مفصل پلاستیک در گاست پلیت در چه فواصلی می باشد؟

88-اگرفاصله بین خط آزاد کمانش ونقطه شروع مهاربند کمتر و یا بیشتر از محدوده مذکور باشد چه اتفاقی رخ می دهد؟

89-قاب خمشی فولادی متوسط و ویژه در مبحث دهم چه تفاوت هایی دارند؟

90-تفاوت اصلی شکل پذیری متوسط و ویژه در قاب های فولادی در چیست؟

91-آیا امکان دارد شکل گاست پلیت برای مهاربند هم محور به صورت مربع مستطیل باشد؟چرا؟

92-یک تیر بتنی در برش جوابگو نبوده و امکان افزایش ابعاد وجود ندارد، افزایش خاموت را چگونه پیشنهاد می کنید؟

 

93-محاسبات سازه براساس میگرد نوع3می باشد، آیا امکان دارد در اجرا میلگردهای قوی تر از نوع 3 اجرا شود؟

94-برای ستون های کنار مهاربند اتصال ستون به صفحه ستون را مفصلی پیشنهاد می کنید یا گیردار؟

95-تفاوت قاب خمشی بتنی متوسط و ویژه در چه مواردی می باشد؟

96-در یک ساختمان معلوم از بین دو ستونی که کاملا مشابه می باشند، ستون کناری شکل پذیر می باشد یا ستون میانی؟

97-سخت کننده های برشی که در جان اجرا می شوند بایستی تمام قد باشند یا نیم قد؟

98-سخت کننده هایی که در داخل جان تیر پیوند هستند از کدام نوع سخت کننده ها می باشند؟

99-پیچش سنونان و پیچش تابیدگی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 

منابع :

  • جناب آقای مهندس جواد قدرتی
  • بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(بهرام بهشتی اول)
  • طراحی لرزه ای سازه های فولادی(حامد صفاری)
  • سازه های بتن آرمه(حبیب الله اکبر)

 

لینک کوتاه مطلب : http://boondad.ir/?p=7134

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامت دارها لازمند *

*