خانه / پیمانکاری / دانلود نمونه قرارداد پیمان مدیریت کارگاه

دانلود نمونه قرارداد پیمان مدیریت کارگاه

قرارداد پیمان مدیریت

 

قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی ، شرایط خصوصی دیگر اسناد و مدارک منضم به آن که مجموعا قرارداد واحد محسوب و غیر قابل تفکیک است در تاریخ                        بین                            که در این قرارداد صاحب کار نامیده می شود از یک طرف و                          که در این قرارداد به طور اختصار مدیر نامیده می شود از طرف دیگر ، به شرح زیر منعقد گردید :

 

ماده یک – موضوع قرارداد 

موضوع قرارداد عبارتست از : مدیریت فنی              اجرایی            مالی            اداری                      به منظور

مدیریت اجرایی کامل تمامی عملیات ساختمانی ( ابنیه و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ) محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل

مدیریت اجرایی بخش یا بخشهای                           شامل  :

به استثنای :

مطابق نقشه ها و مدارک و مشخصات که به رویت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب کار و ناظر شده است .

 

ماده دو – محل اجرای کار

محل اجرای کار واقع در                        است که به رویت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل یافته است .

 

ماده سه –مدت قرارداد

مدت قرارداد                       ماه است و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت مبلغ تنخواه گردان است .

مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می باشد .

 

 

 

ماده چهار –وظایف و تعهدات مدیر

4-1 مدیر موظف است با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی ، هزینه های اجرایی پروژه را برآورد اولیه نماید و پس از تایید صاحب کار شروع عملیات اجرایی کند .

4-2 مدیر امین صاحب کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب کار را بنماید .

4-3 مسوولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمتهای ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است .

4-4 تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین آلات مورد نیاز به هزینه صاحب کار .

4-5 اقدام برای اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار .

4-6 نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان .

4-7 تهیه صورت هزینه های انجام شده با تایید مهندس ناظر حداکثر هر 15 روز یکبار و ارایه آن به صاحب کار .

تبصره – صورت هزینه های انجام شده تنظیمی باید حسب مورد دارای سرفصل مجزای مصالح و دستمزد و سایر هزینه ها باشد و صورت پرداخت دستمزد کارگران روزمزد و پیمانکاران جزء نیز باید بطور مجزا و به تفکیک تهیه شود . 4-8 مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جزء را به صاحب کار تحویل دهد .

4-9 تمامی پرداختها به پیمانکاران و پیمانکاران جزء باید با توجه به درصدهای پیشرفت کار صورت گیرد .

4-10 مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان به صاحب کار ، مسوولیت نگهداری و حراست از ساختمان و اجناس خریداری شده موجود در محل ساختمان را به هزینه صاحب کار به عهده دارد .

4-11 مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و نمامی عوارض و حقوق دولتی متعلقه را طبق مقررات مربوط و پس از تایید صاحب کار پرداخت و پس از خاتمه کار مفاصاحساب بیمه و سایر پرداختی ها را به صاحب کار تحویل دهد .

4-12 مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع این قرارداد را به شخص دیگر ندارد .

تبصره – در صورتی که این قرارداد با توجه به ماده یک شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 4-4 و 4-7 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 4-5 از وظایف مدیر حذف می گردد .

 

ماده پنج – وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب کار

5-1 پرداخت تمامی هزینه های مندرج در این قرارداد به عهده صاحب کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین می گردد .

5-2 صاحب کار متعهد است ظرف 10 روز از تاریخ امضای این قرارداد مبلغ تنخواه گردان را به مدیر بپردازد .

5-3 صاحب کار متعهد است حداکثر ظرف 10 روز تمامی صورت حسابهایی را که توسط مدیر تهیه شده به تایید مهندس ناظر رسیده بررسی و پرداخت کند .

5-4 صاحب کار همکاریهای لازم را از قیبل دادن وکالتنامه ، معرفی نامه و غیره جهت معرفی مدیر به منظور اخذ انشعاب آب و برق و گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان بندی و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

 

ماده شش – حق الزحمه مدیر و نحوه پرداخت آن  

الف – حق الزحمه مدیر             درصد از هر صورت هزینه ای می باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه و ناظر هماهنگ کننده آن را تایید کرده است . آن دسته از هزینه هایی که به آن درصدی تعلق              نمی گیرد و یا درصد دیگری تعلق می گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت ، تمامی هزینه های انجام شده مبنا برای محاسبه حق الزحمه قرار خواهد گرفت .

ب- پس از محاسبه هر صورت هزینه ، مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس               درصد آن به عنوان کارکرد توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

ج – از هر کارمزد مدیر                 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می گردد که پس از خاتمه قرارداد و پایان دوره تضمین به وی پرداخت خواهد شد .

د- پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به حق الزحمه مدیر تعلق می گیرد به عهده مدیر می باشد .

 

ماده هفت – تنخواه گردان

صاحب کار  مبلغ               ریال به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر قرار می دهد که پس از ارائه صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوطه و تایید مهندس ناظر هماهنگ کننده ، تنخواه گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب کار به مدیر پرداخت می شود .

مدیر در زمان اخذ مبلغ اولین تنخواه گردان               ریال ( تضمین مورد قبول صاحب کار ) معادل مبلغ دریافتی به عنوان تضمین در اختیار صاحب کار قرار می دهد که پس از اتمام اجرای ساختمان و همزمان با تحویل آن ، به مدیر مسترد می گردد .

 

ماده هشت – مهندسان ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده :

1- ناظر هماهنگ کننده                            به نشانی :

2-                                                      به نشانی :

3-                                                      به نشانی :

4-                                                      به نشانی :

می باشد که از طرف صاحب کار به مدیر معرفی شده اند . چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کند ، صاحب کار موظف است حداکثر ظرف 15 روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجری معرفی نماید .

 

ماده نه – شرایط – مسئولیتها – اختیارات – عمومات

شرایط ، تعهدات ، اختیارات و مسوولیتهای طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد               الی          شرایط عمومی منضم به این قرارداد می باشد .

.

.

.

.

 

ماده ده – اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

اسناد و مدارک قرارداد عبارتند از : قرارداد حاضر ، شرایط عمومی ، شرایط خصوصی ، برنامه زمانبندی کلی ، نقشه ها و پروانه ساختمانی ، همچنین مشخصات فنی ، نقشه ها ، صورت مجلس ها و توافقنامه هایی که در طول اجرای کار تنظیم و. به امضای طرفین می رسد می باشد که جزو منضمات قرارداد محسوب می شود .

 

ماده یازده – نشانی طرفین قرارداد

نشانی صاحب کار :

 

نشانی مجری : امضای صاحب کار                                                                  امضای مجری / مدیر

 

 

جهت دانلود فایل ورد نمونه قرارداد پیمان مدیریت (مجری) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

  • لینک دانلود

 

لینک کوتاه مطلب : http://boondad.ir/?p=6866

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامت دارها لازمند *

*